Vedtægter


Vedtægter for Shamrock (17. marts 2019)


§1 Navn

Foreningens navn er Shamrock, og den udøver sine aktiviteter i Brønderslev kommune.


§2 Formål

Stk. 1: Det er foreningens formål at stimulere irsk musik, folklore og kultur i form af arrangementer med levende musik og kulturelle arrangementer.

Stk. 2: At fremme udøvelse af – og kendskab til alsidig musik.

Stk. 3: At hjælpe amatørudøvere til at optræde foran et publikum.

Stk. 4: At samarbejde med beslægtede musikforeninger eller ligende.


§3 Medlemmer

Shamrock optager alle interesserede som medlemmer, som går ind for foreningens formål.


§4 Økonomien

Stk. 1: Økonomien er baseret på:

- Medlemskontingent.

- Entréindtægter ved arrangementer.

- Offentlige tilskud.

- Fondstilskud.

- Sponsorering, gaver, m.m.

- Evt. andre indtægter i forbindelse med arrangementer.

Stk. 2: Eventuelt overskud bruges til at styrke formålet i §2.

Stk. 3: Regnskabsåret er kalenderåret.


§5 Generalforsamling

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før og kan ske elektronisk. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Stk. 2: Generalforsamlingen foretager valg af en bestyrelse på 5 medlemmer, 2 vælges på lige år, 3 på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

2.1. Bestyrelsen kan tilknytte en kasserer uden for bestyrelsen.

2.2. Generalforsamlingen foretager også valg af en suppleant samt en revisor.

2.3. Bestyrelsens beretning samt det af kassereren opstillede og af revisoren reviderede regnskab forelægges til behandling og godkendelse.

2.4. Generalforsamlingen vedtager foreningens vedtægter og ændringer af disse.

Stk. 3: Dagsordenen for den ordinære generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Regnskabsaflæggelse

4.Behandling af indkomne forslag

5.Fastsættelse af kontingent

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 lige år og 3 ulige år

7.Valg af suppleant

8.Valg af revisor

9.Eventuelt

Stk. 4: Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 5: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en måned forinden generalforsamlingen afholdelse, er behørigt indmeldt og har betalt kontingent.

Stk. 6: Shamrock tilbyder:

1. Individuelt medlemskab

Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

Kontingent opkræves i januar måned til betaling senest den 1. marts.

Stk. 7: Ethvert af foreningens personligt myndige medlemmer er valgbare ved valg til bestyrelse og revision, medmindre der foreligger eksklusionsgrunde, jf. §8.

Stk. 8: Generalforsamlingen kan kun opløse foreningen, hvis 2/3 af de fremmødte begærer en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal på 2/3 kan opløse foreningen.

Stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller på skriftligt forlangende af 20% af foreningens medlemmer med tydelig angivelse af forsalg, der ønskes behandlet. Indkaldelsen sker senest 14 dage efter, at sagen der ønskes behandlet, er indgivet til bestyrelsen, og mindst 8 dages varsel med oplysning og hvilke sager, der behandles. Kun de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling, må behandles på denne.


§6 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3: Der etableres udvalg efter behov.


§7 Tegningsret

Stk. 1: Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet medlem.

Stk. 2: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 3: Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


§8 Eksklusion

Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde:

1.1. Når forfaldent kontingent trods erindringsskrivelse ikke er modtaget.

1.2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende modarbejder eller misligholder foreningens interesseer.


§9 Ophør

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre ugers mellemrum.

Stk. 2: Ved foreningens opløsning udloddes eventuel formue til almennyttige eller velgørende formål i Brønderslev.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11.02.2015.