Referat fra generalforsamling i SHAMROCK, Søndag den 23. april 2023

Formand Erik Bendtsen bød velkommen til de ca. 25 personer, som var mødt op til generalforsamlingen.

Valg af dirigent: Niels Ungermann blev valgt, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Formandens beretning: (den 8. i foreningens historie)
Se vedlagte
Der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt.

Regnskabsaflæggelse:
Kassereren fremlagde resultatopgørelse og status for 2022.
Driftsresultatet viser et underskud på 43.053 kr.
Egenkapitalen er af samme grund nu nede på 26.304 kr.
Formanden havde allerede i beretningen redegjort for de vanskelige forhold for koncerter i 2022, samt til diverse nyanskaffelser.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen spørgsmål.

Fastsættelse af kontingent:
Set i lyset af diverse prisstigninger foreslog bestyrelsen at hæve kontingentet til 150 kr.
Vi fastholder hermed en gratis “medlemsøl” til de fleste koncerter.
Forslaget blev godkendt med stort flertal.

Valg til bestyrelsen:
Erik Bendtsen blev valgt
Søren Vraa blev valgt
Per Kastrup valgt til nyt bestyrelsesmedlem
Jens Ole Jensen har valgt at udtræde af bestyrelsen, og formanden takkede Jens Ole for det store arbejde, han havde lagt i foreningen i alle årene og ønskede ham et godt “otium” i Nørre Lyngby.

Valg af suppleant:
Kent Budolfsen blev valgt til ny suppleant.

Valg af revisor:
Sv. E. Houlberg blev genvalgt.

Eventuelt:
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år.
Formanden ønskede Per Kastrup velkommen i bestyrelsen (Per synger i kor og elsker irsk og skotsk musik)
Formanden ønskede Kent Budolfsen velkommen som ny suppleant. (Kent arbejder i PODI, som styrer vores hjemmeside og han er meget interesseret i musik)
Formanden takkede for et flot fremmøde og afsluttede herefter generalforsamlingen.


Beretning på generalforsamlingen den 23. april 2023.

Det er den 8. ordinære generalforsamling.

Det bliver endnu engang en beretning i Coronaens skygge, idet vores publikum ikke helt havde rystet eftervirkningerne af sig, og måske havde vi været for optimistiske, da vi planlagde 8 koncerter.

Det udmøntede sig i en aflyst koncert med Bregenborg Band og et par koncerter med svigtende tilslutning.

Det er et hårdt marked p.t. og vi er ikke ene om problemerne kan jeg fortælle. Har snakket med en del arrangører der er enig i at det er svært.

Vi startede 13. februar med Eleanor Shanley den irske sanglærke der havde medbragt en fremragende guitarist John Feeling. Den velbesøgte koncert begejstrede et stort publikum.

11. marts havde vi besøg af Mads Toghøj og Rødder. En fremragende sing and sogn writer med et lige så fremragende band. Også her et godt og medlevende publikum.

25. maj en udsolgt koncert med vores husorkester McGuinness. Det blev som altid en flot koncert, hvor et medlevende publikum løftede bandet til nye musikalske højder.

29. maj havde vi generalforsamling med en gratis koncert med Godtfolk. En velbesøgt generalforsamling med en dygtig duo, der efterfølgende gav en rigtig god koncert.

26. august koncert med Søren Krog og Janus Bechmann. Søren er en fremragende historiefortæller, der sammen med Janus nød koncerten i Den Runde Pavillon. Desværre svigtede publikum koncerten.

27. september koncert med Bent og Anders Bro der underholdt med gode sange og den velkendte humor der kendetegner folkene fra Thyborøn. En rigtig hyggelig og velbesøgt aften.

22. oktober gav Mood Killers koncert. 3 musikalske unge mennesker fra Aalborg der udviste stor spilleglæde og overraske publikum med deres vellyd. Der kunne godt have været lidt flere.

9. december sluttede vi af med en julekoncert med Emmelie de Forest der pavillonen i den rette julestemning. Der var ikke helt udsolgt til koncerten.

En stor tak til de medlemmer der trofast bakker om vores arrangementer. Vi har godt 200 medlemmer.

Set i lyset af vores økonomi som kassereren senere vil fremlægge har vi besluttet af nedskære til 4 årlige koncerter, og vi har fået en forrygende start med en udsolgt Skt. Patricks Day med McGuinness. De er booket til næste år.

Ud over den aflyste koncert og et par koncerter hvor publikum svigtede, har vi også haft nødvendig udgifter til;

Nyt tøj som var påkrævet i forbindelse med de ansøgte lejlighedsbevillinger kr. 4.100
Inventar kr. 916
Koda kr. 2.600
Forsikring kr. 3.174
Drift af hjemmesiden kr. 3.800
Annonce kr.7.839

Følg med på vores hjemmeside og vores side på Facebook. Det er her billetterne kommer til salg.

Vi har også været arrangør på en vellykket tur til Skotland. Der var mange gode oplevelser og et godt sammenhold på turen. Vi var 43 medlemmer af sted med vores egen Per Kastrup som guide og Nille som teknisk arrangør. Det bliver med garanti ikke med Nille igen hvis vi arrangerer en ny tur. Der var for mange bump på vejen, men stor ros til vores guide for en vellykket tur.

Til slut en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og en stor tak til de frivillige der utrætteligt giver en hånd med til vores koncerter. Der var så beretningen fra et ikke helt tilfredsstillende år økonomisk, en vi har tiltro til at vi kan genoprette vores gode økonomi og er startet godt med koncerten med cGuinness.

Kommende koncerter:
12. maj Mood Killers hvor billetterne er til salg.
1. oktober frokostarrangement med Elsa Jean McTaggart og Gary Lister der har et stort publikum i DK.
10. november The ALT der er en irsk supertrio og et verdensnavn
Der kan allerede nu reserveres billetter på info@shamrock9700.dk

Til slut skal lyde en opfordring til at fortælle venner og bekendte, hvor gode arrangementer vi afholder som oftest med spisning. Der er en helt unik stemning i Den Runde Pavillon.

Erik Bendtsen

Støt vores sponsorere