Referat fra generalforsamling i SHAMROCK, søndag, den 13/9-2020.

Formand Erik Bendtsen bød de 60 fremmødte medlemmer velkommen til den forsinkede generalforsamling i musikforeningen.

1.  Valg af dirigent

Valgt blev Agner Svendsen, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2.  Formandens beretning (som er vedlagt)

Inden selve beretningen kunne formanden oplyse, at man, på grund af Corona, havde valgt også at aflyse den planlagte tur til Scotland i 2021. Der vil hurtigst muligt ske afregning vedr. den aflyste 2020-tur.

Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne for opbakningen i en fantastisk 2019-sæson. Han takkede ligeledes bestyrelsen for et godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse

I fravær af kassereren blev regnskabet fremlagt af Søren Vraa.

Overskuddet udgør 33.364kr selvom der i årets løb er købt inventar for ca. 20.000kr. Formuen er vokset til 97.058kr

Formuens størrelse blev herefter drøftet, og bestyrelsen kunne berolige medlemmerne med, at der ikke var planer om at øge formuen i samme takt, men at det var nødvendigt med en god økonomi, hvis vi senere ønsker et verdensnavn til Den Runde.

Herefter blev regnskabet godkendt.

4.  Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5.  Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100 kr, hvilket blev godkendt.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

Søren Christensen og Per Rosenlund Larsen blev genvalgt.

7.  Valg af suppleant

Merete Holck-Christiansen blev genvalgt.

8.  Valg af revisor

Svend Erik Houlberg Nielsen blev genvalgt.

9.  Eventuelt

Per Rosenlund oplyste, at der er mange små musikforeninger, som har store problemer i disse år, men ikke her i Shamrock. Han udtrykte stor tak for den store opbakning fra foreningens medlemmer.

Erik Thrane var imponeret over, at vi kunne samle 60 medlemmer til vores generalforsamling og gav stor ros til bestyrelsen.

Jens Ole berettede om store problemer for ham og Per med at booke musik i disse svære Corona-tider. Dog havde man allerede kontrakt med Allmost Irish til vores traditionsrige nytårskoncert.

Formanden kunne supplere med, at det især er svært at lave aftaler med bands fra Irland og Scotland, men at bandet Tidlines spiller til Sct. Patricks Day i 2021.

Formanden sluttede med at takke for god ro og orden. Tak til dirigenten. Tak for det store fremmøde.

Herefter var der koncert med gruppen De Gro´Synger, som med humor og vendelbomål gav en forrygende koncert.

Støt vores sponsorere